HUISHOUDELIJK REGLEMENT & PRIVACYVERKLARING


VZW OTV TERBIEST
Maatschappelijke zetel
Kasteeldomein TERBIEST
Ondernemingsnummer: 457130514 
KKUSH-nummer 1061, sectie 4B-4C
Hasseltsesteenweg 103/3, 3800 Sint-Truiden
BTW BE0457130514 IBAN: BE88 0016 7771 6141 BIC: GEBABEBB
vzwotvterbiest@hotmail.com 
www.otv-terbiest.be

Huishoudelijk reglement

Algemene bepalingen

1. De vereniging is een vzw waarvan de oprichtingsstatuten gepubliceerd zijn in het Belgische Staatsblad van 1 februari 1996, aangepast op 06/05/2013 conform de nieuwe wetgeving op de vzw's. Op eenvoudige vraag zijn deze statuten steeds ter inzage en kunnen bij verzoek aan de secretaris of in de bijlagen van het staatsblad onder het ondernemingsnummer 457.130.514 geconsulteerd worden.

2. De vzw OTV TERBIEST (Onze Trouwe Vriend) heeft een verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand' + polis verenigingsleven + aansprakelijkheid bestuursleden via de KKUSH + brandverzekering en patrimoniumpolis bij de maatschappij KBC ondertekend. De effectieve en toegetreden leden moeten een familiale verzekering afsluiten.

3. Ieder lid, iedere instructeur en eenieder die op de een of andere manier met de hondenschool verbonden is, dient dit huishoudelijk reglement na te leven.

4. Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de vzw OTV TERBIEST. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Ingeval van twijfel hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement.

5. In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist steeds de raad van bestuur.

6. De vzw OTV Terbiest is aangesloten bij de KKUSH onder het aansluitingsnummer 1061, waarvan zij de algemene reglementen, secties 4A, 4B, 4C en bij de vergadering der afgevaardigden (VDA) naleeft.

7. Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet. Enkel honden die ingeschreven zijn op de ledenfiche, mogen genieten van de lessen. Honden die in een andere club zijn ingeschreven, mogen 3x gratis komen proeftrainen. Nadien kunnen ze lid worden of kunnen ze niet meer genieten van de lessen.

8. Elke hond dient correct ingeënt te zijn en voorzien van een Europees Paspoort dat men dient voor te leggen bij inschrijving en jaarlijks op de algemene vergadering ter controle van de inentingen en/of bij nieuwe inschrijvingen van leden.

9. De minimumleeftijd van een minderjarige geleider is 12 jaar, dit mits bekwaam en vergezeld van tenminste 1 ouder. De mogelijkheid tot een volwaardig lidmaatschap wordt besproken en medegedeeld na een proefperiode. De (jeugdige) geleider moet steeds begeleid worden door een ouder, deze ouder moet aanwezig zijn die gedurende de ganse les aan de zijkant van het terrein.

10. De honden worden toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat zij geen algemene overlastzorgen aan de bezoekers van de kantine bezorgen. 

11. Een niet-verzorgde hond wordt niet toegelaten op de oefenterreinen.

12. Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen (ongeveer 3 weken). De geleider(ster) moet hij zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen.

13. Duidelijk waarneembare ziekte of gekwetste honden worden niet toegelaten tot de les.

14. Tijdens de lessen zijn kinderen en niet-geleiders niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het ten allen tijde verboden te spelen op en met de toestellen.

15. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.

16. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de door leden aangerichte schade aan derden.

17. Indien de raad van bestuur aanpassingen doet aan dit reglement, zal ieder lid daarvan op de hoogte worden gebracht en zal dit ter goedkeuring worden voorgelegd op de eerstvolgende statutaire vergadering.


Lidmaatschap en lidgelden

1. Nieuwe leden worden in eerste instantie toegetreden lid gedurende 2 jaar. Na 2 jaar worden de leden al dan niet goedgekeurd als effectief lid op de jaarlijkse algemene vergadering, na een schriftelijke aanvraag of via mail met de vraag dat je kandidaat bent om effectief lid te worden. Zowel effectieve als toegetreden leden betalen 70 euro per jaar, uitgezonderd het bestuur en de lesgevers die 35 euro lidgeld betalen. Hiermee kan men dan zowel de discipline gehoorzaamheid, agility én showtraining uitoefenen. Indien men enkel showtraining wenst te volgen, bedraagt het lidgeld 30 euro per jaar. Het jaarlijks lidgeld vangt aan in de loop van de maand waarop het lidgeld is gestort op de rekening van de club.

2. Het lidmaatschap eindigt door:

  • Het lid zelf
  • Het niet-betalen van het lidgeld
  • De raad van bestuur ingeval van miskenning van de statuten, huishoudelijk reglement of wangedrag.

3. Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging.

4. De eerste drie lessen worden beschouwd als proefles en zijn als dusdanig gratis.

5. Betaalde lidgelden worden nooit terugbetaald behoudens overmacht of door een beslissing van de raad van bestuur.


Verantwoordelijkheden van de geleiders

1. Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel zij- of hijzelf of haar/zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

2. Bij elke vorm van mishandeling van de hond kan de geleider van het terrein gestuurd worden.

3. Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

4. Op de terreinen en in de lokalen van de vereniging dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.

5. Iedere geleider laat zijn hond vóór de les zijn behoefte doen. Hij ruimt de uitwerpselen op en deponeert die in het daarvoor voorziene vuilbak. Iedere geleider zorgt voor voldoende poepzakjes.

6. De lesterreinen worden nooit gebruikt om honden los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.

7. Dronken geleiders worden niet toegelaten.

8. Het is ten strengste verboden te roken zowel in de gebouwen als op de oefenvelden van de club.

9. Tijdens de lessen wordt geen gebruik gemaakt van gsm-toestellen, tenzij in erg dringende gevallen.

10. Iedere geleider brengt een eigen apporteervoorwerp mee en houdt dit gedurende heel de les bij zich.

11. Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds te worden opgevold.

12. Bij eventuele problemen kan u zich wenden tot een instructeur en/of een bestuurslid.

13. De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Gelieve niet te laat te komen.

14. Gebruik van prikbanden tijdens de trainingen en wedstrijden zijn totaal verboden alsook elke vorm van geweld op de hond.

15. Geleiders die van andere KKUSH aangesloten verenigingen de lessen wensen te volgen, zullen enkel deelnemen in de laagste klas, tenzij een duidelijke graad van africhting kan vastgesteld worden door de hoofdinstructeur.

16. Het is de leden toegestaan in andere verenigingen deel te nemen aan de lessen, voor zover deze vereniging aangesloten is bij de KKUSH of bij een ander Belgisch erkend overkoepelend orgaan in de hondensport.

17. Alle leden kunnen een aanvraag indienen om lid te worden van het bestuur mits een meerderheid bij de stemming op een algemene ledenvergadering. Enkel door overmacht of gebrek aan kandidaten kan een toegetreden lid een aanvraag doen en mits meerderheid bij de stemming op de algemene ledenvergadering aanvaard worden in het bestuur. Deze aanvraag wordt per mail aan de club gestuurd 2 weken voor de algemene ledenvergadering. 

18. Indien een bestuurslid het bestuur wenst te verlaten, meldt hij/zij dat met een aangetekend schrijven aan de club en dit minstens 2 weken voor een algemene ledenvergadering.

Bij overtreding van hogervernoemd artikel en/of in het geval het een club betreft niet aangesloten bij de KKUSH of een ander Belgisch niet erkend overkoepelend orgaan in de hondensport, volgt onmiddelijke vernietiging van het lidmaatschap bij vzw OTV Terbiest zonder verhaal op terugbetaling van de reeds betaalde lidgelden of voordelen van andere aard.

Privacyverklaring ledengegevens

"vzw OTV Terbiest bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, gegevens van de honden en contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van vzw OTV Terbiest, Hasseltsesteenweg 103 bus 3. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

  • De ledenadministratie (gebeurt door vzw OTV Terbiest)

  • Het bezorgen van de uitnodigingen voor activiteiten en vergaderingen van onze vereniging.

  • De ledenverzekering gebeurt door vzw OTV Terbiest

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan vzwotvterbiest@hotmail.com. vzw OTV Terbiest verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. 

Het bestuur van de vzw OTV Terbiest

©2020 Hondenschool OTV Terbiest | Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin